top of page

Avís Legal / Aviso Legal

CONDICIONS D'ÚS / CONDICIONES DE USO


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MONTSERRAT CASANOVAS FONT informa que és titular del lloc web WWW.ELSNINETS.CAT. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, MONTSERRAT CASANOVAS FONT informa de les següents dades:
El titular d'aquest lloc web és MONTSERRAT CASANOVAS FONT, amb DNI 77111067W i domicili social en CARRER SANT JOAN 15 08540, CENTELLES (BARCELONA). L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: ELSNINETS@HOTMAIL.COM

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), MONTSERRAT CASANOVAS FONT informa que es titular del sitio web WWW.ELSNINETS.CAT. De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la citada Ley, MONTSERRAT CASANOVAS FONT informa de los siguientes datos:
El titular de este sitio web es MONTSERRAT CASANOVAS FONT, con DNI 77111067W y domicilio social en CARRER SANT JOAN 15 08540, CENTELLES (BARCELONA). La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: ELSNINETS@HOTMAIL.COM

.
 

Usuari i règim de responsabilitats / Usuario y régimen de responsabilidades.

La navegació, accés i ús pel lloc web de MONTSERRAT CASANOVAS FONT confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de MONTSERRAT CASANOVAS FONT, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de MONTSERRAT CASANOVAS FONT proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
 La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per MONTSERRAT CASANOVAS FONT per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
 L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per MONTSERRAT CASANOVAS FONT contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

La navegación, acceso y uso por el sitio web de MONTSERRAT CASANOVAS FONT confiere la condición de usuario, por la que se aceptan, desde la navegación por el sitio web de MONTSERRAT CASANOVAS FONT, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.
El sitio web de MONTSERRAT CASANOVAS FONT proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto del sitio web. Esta responsabilidad se extenderá a:
 La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios extendidos por MONTSERRAT CASANOVAS FONT para el acceso a ciertos contenidos o servicios ofrecidos por el web.
 El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por MONTSERRAT CASANOVAS FONT contrariamente a lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del sitio web.


Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat / Política de enlaces y  exenciones de responsabilidad
MONTSERRAT CASANOVAS FONT no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
MONTSERRAT CASANOVAS FONT declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MONTSERRAT CASANOVAS FONT no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.


MONTSERRAT CASANOVAS FONT no se hace responsable del contenido de los sitios web a los que el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otros sitios de la red. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los enlaces.
MONTSERRAT CASANOVAS FONT declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño a los usuarios de su sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por su sitio web. En consecuencia, MONTSERRAT CASANOVAS FONT no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.


Modificacions / Modificaciones
MONTSERRAT CASANOVAS FONT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


MONTSERRAT CASANOVAS FONT se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web. Tanto en lo referente a los contenidos del sitio web, como en las condiciones de uso del mismo. Dichas modificaciones podrán realizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores.


Protecció de dades / Protección de datos

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MONTSERRAT CASANOVAS FONT amb CIF 77111067W i domicili social situat a CARRER SANT JOAN 15 08540, CENTELLES (BARCELONA ), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, MONTSERRAT CASANOVAS FONT informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.
MONTSERRAT CASANOVAS FONT informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MONTSERRAT CASANOVAS FONT es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic ELSNINETS@HOTMAIL.COM.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de MONTSERRAT CASANOVAS FONT con CIF 77111067W y domicilio social sito en CARRER SANT JOAN 15 08540, CENTELLES (BARCELONA), con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa vigente, MONTSERRAT CASANOVAS FONT informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.
MONTSERRAT CASANOVAS FONT informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que MONTSERRAT CASANOVAS FONT se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico ELSNINETS@HOTMAIL.COM.

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.


Certificat SSL (Secure Sockets Layer) / Certificado SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre MONTSERRAT CASANOVAS FONT i l'usuari.
MONTSERRAT CASANOVAS FONT disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.
En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

 

El CERTIFICADO SSL proporciona autenticación, privacidad y seguridad de la información entre MONTSERRAT CASANOVAS FONT y el usuario.
MONTSERRAT CASANOVAS FONT dispone de un certificado de seguridad que se utiliza por CERTIFICADO SSL para realizar conexiones seguras.
En este proceso se establecen varios parámetros para realizar la conexión de forma segura y se establece usando llaves preestablecidas, codificando y descodificando todos los datos enviados hasta que la conexión sea cerrada.


Propietat intelectual e indrustrial / Propiedad intelectual e industrial

MONTSERRAT CASANOVAS FONT per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MONTSERRAT CASANOVAS FONT. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MONTSERRAT CASANOVAS FONT.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MONTSERRAT CASANOVAS FONT. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MONTSERRAT CASANOVAS FONT.

 

MONTSERRAT CASANOVAS FONT por sí misma o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de MONTSERRAT CASANOVAS FONT. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de MONTSERRAT CASANOVAS FONT.
El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de MONTSERRAT CASANOVAS FONT. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de MONTSERRAT CASANOVAS FONT.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció / Acciones legales, legislación aplicable y jurisdicción

MONTSERRAT CASANOVAS FONT es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. MONTSERRAT CASANOVAS FONT té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.


MONTSERRAT CASANOVAS FONT se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o por el incumplimiento de las presentes condiciones.
La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán someter sus conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y competencia al respecto. MONTSERRAT CASANOVAS FONT tiene su domicilio en BARCELONA, España.

Allotjament  web / Alojamiento web 

La nostra empresa està allotjada a la plataforma Wix.com. Wix.com ens proporciona la plataforma en línia que ens permet mostrar els nostres productes i serveis. Les teves dades poden emmagatzemar a través de l'emmagatzematge de dades de Wix.com, les bases de dades i les aplicacions generals de Wix.com. emmagatzemen les dades en un lloc segur darrere d'un tallafocs.

 

Nuestra empresa está alojada en la plataforma Wix.com. Wix.com nos proporciona la plataforma en línea que nos permite mostrarte nuestros productos y servicios. Tus datos pueden almacenarse a través del almacenamiento de datos de Wix.com, las bases de datos y las aplicaciones generales de Wix.com. almacenan tus datos en servidores seguros detrás de un firewall.

bottom of page